شاخص بودجه باز 2019 :
افغانستان

این صفحه را در مرورگر دیگر نشان بده:
Contents
شفافیت:
50
/100
(درجه بندی سروی بودجه باز)
مشارکت مردم:
15
/100
نفش نظارت بودجه توسط قوه مقننه و اداره عالی تفتیش:
31
/100

تصمیمات مرتبط به بودجه حکومت، مثل چه مالیاتی را جمع کنیم، چه خدماتی را ارائه کنیم، و چه مقدار قرض بخواهیم بر مساوات و آسایش مردم، به شمول فراهم آوری فرصت­های واقعی برای زندگی بهتر برای محروم­ترین قشر جامعه، تاثیر می گذارد. به همین دلیل، دولت ها باید مردم را از تصامیم حیاتی این چنینی که بر زندگی آن­ها تاثیرگذار است، آگاه ساخته و آن­ها را در این پروسه دخیل کنند.

سروی بودجه باز(Open Budget Survey)  تنها وسیله تحقیقاتی مستقل، مقایسوی و مبتنی بر فاکت است که با استفاده از معیار ­های پذیرفته شده­ی بین المللی دسترسی مردم به معلومات مرتبط به بودجهِ حکومت مرکزی و نقش نهاد­های نظارتی مثل قوه مقننه و اداره تفتیش در پروسه تهیه بودجه را بررسی می­کند.

این سروی به نهاد های جامعه مدنی کشور­ها کمک می­کند تا به بررسی حکومت و در عین حال رایزنی با حکومت درمورد گزارش ­دهی و استفاده از بودجه بپردازند. شماره هفتم این سروی را که در دست دارید، 117 کشور را در بر می ­­گیرد.

شفافیت

این بخش از سروی به بررسی دسترسی مردم به معلومات درباره چگونگی جمع آوری و مصرف منابع از سوی حکومت مرکزی می­پردازد. این بخش، قابل دسترس بودنِ آنلاین، جدول زمانی و جامعیت هشت سند بودجوی اصلی را بر اساس 109 شاخص که نمره مساوی دارند

بررسی می­کند و به هر کشور از 0 تا 100 نمرده می­دهد. نمره 61 یا بالاتر از آن نشان­دهنده این نکته است که احتمالا یک کشور اسناد کافی را برای بحث آگاهانه مردم درباره بودجه، نشر می­ کند.

نمره شفافیت افغانستان، 50 است.

شفافیت در افغانستان در مقایسه با شفافیت در کشور های منطقه چگونه است

اوسط جهانی
45
افغانستان
50
India
49
Sri Lanka
47
Nepal
41
Bangladesh
36
Pakistan
28
0
غیر قناعت بخش
61
قناعت بخش
100

جایگاه افغانستان در سطح جهان 50 از میان 117 کشور

0
100

تغییر منره افغانستان در درجه بندی بودجه باز با گذشت زمان چگونه بوده است؟

2010
2012
2015
2017
2019
0
غیر قناعت بخش
61
قناعت بخش
100

در دسرتس بودن اسناد بودجوی در افغانستان

قابل دسترس برای عموم از طریق انترنت
نشر دیر هنگام، اصلا از طریق انترنت نشر نشده و یا فقط برای استفاده در داخل اداره
منتشر نشده است
بالا و پایین رفتن
نوع سند 2010 2012 2015 2017 2019
پیش نویس بودجه
بودجه پیشنهادی اجرایی
بودجه تصویب شده
بودجه شهروندان
گزارش های وسط سال
ارزیابی وسط سال
گزارش پایان سال
گزارش تفتیش

اطلاعاتی ارائه شده در قالب اسناد کلیدی مربوط به بودجه که توسط افغانستان منتشر می شود تا چه اندازه جامع و مفید است؟

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
بالا و پایین رفتن
سند بودجوی اصلی هدف و محتوای سند سال مالی ارزیابی شده نمره برای محتوای سند
پیش نویس بودجه نشر پارامتر های بزرگ سیاست های مالی قبل از نشر بودجه پیشنهادی اجرایی؛ طرح پیش بینی اقتصادی حکومت، عواید و مصارف منتظره و قروض. 2019 نشر دیر هنگام
بودجه پیشنهادی اجرایی این سند از سوی قوه مجریه به قوه مقننه تقدیم می شود؛ منابع عواید، تخصیصات به وزراتخانه ها، تغییرات پیشنهادی پالیسی و معلومات دیگر که برای فهم سیاست مالی کشور ضروری است را شرح می دهد. 2019 51
بودجه تصویب شده بودجه که توسط قوه مقننه تصویب شده است. 2018 84
بودجه شهروندان نسخه ساده و کمتر تخنیکی بودجه پیشنهادی اجرایی یا بودجه تصویب شده که برای انتقال معلومات به عامه مردم تهیه شده است. 2018 33
گزارش های میان سال معلومات درمورد عواید حقیقی جمع آوری شده، مصارف واقعی انجام شده، قروض متحمل شده در انتروال های مختلف که به صورت ماهوار یا ربعوار نشر می شود. 2018 70
بررسی وسط سال گزارش جامع از تطبیق بودجه تا وسط سال مالی که پیش فرض های اقتصادی را مرور می کند و پیش بینی پیامد های بودجه را دربر می گیرد. 2018 70
گزارش پایان سال حساب های حکومت در پایان سال مالی را شرح می دهد و در ایده آل ترین حالت، به بررسی پیشرفت در جهت اهداف پالیسی بودجه می پردازد. 2017 38
گزارش تفتیش این سند که توسط اداره عالی تفتیش نشر می شود، جامعیت و درستی حساب های پایان سال حکومت را بررسی می کند. 2017 33

نمره 50 افغانستان در 2019، به نمره که این کشور در سال 2017 گرفته بود، نزدیک است.

در سروی 2019 چه چیزی در افغانستان تغییر کرده است؟

افغانستان دسترسی به بودجه را توسط این دو اقدام بلند برده است:

نشر به هنگام گزارش های جریان سال از طریق انترنت
افزایش اطلاعات درباره عواید به روز شده و مصارف تخمینی در گزارش وسط سال
با این حال، اقدامات ذیل باعث کاهش دسترسی به اطلاعات مربتط به بودجه شده است:
نشر دیرهنگام پیش نویس بودجه، آن هم بعد از اینکه بودجه پیشنهادی اجرایی از سوی قوه اجرائیه به شورای ملی تقدیم شده بود.

پیشنهادات

افغانستان باید با اولویت دادن به اقدامات ذیل شفافیت بودجه را بهبود ببخشد:

پیش نویس بودجه باید حد¬اقل یک ماه قبل از اینکه بودجه پیشنهادی اجرایی به شورای ملی ارائه شود، نشر شود.
شامل ساخنت اطالعات بودجه پیشنهادی اجرایی درباره ترکیب قرض و پیامد های قرض از سال های گذشته، و معلومات مفصل درباره عواید سال مالی کنونی و سال های قبلی.
شامل ساختن معلومات اضافی درباره تفاوت های پیش بینی اقتصاد بزرگ و معلومات درمورد تطبیق بودجه و نتایج آن.
طلبیدن و شامل ساختن نظر شهروندان در بودجه شهروندان و افزودن فشرده (خلاصه اجرایی) به گزارش تفتیش (قطعیه)

مشارکت مردم

شفافیت به تنهایی خود برای بهبود حکومتداری کافی نیست. مشارکت عامه همه­شمول برای به کرسی نشاندن پیامدهای مثبت مرتبط به شفافیت بودجه بیشتر، حیاتی است.

سروی بودجه باز همچنین فرصت های رسمی که برای مشارکت معنادار مردم در مراحل مختلف پروسه بودجه داده می شود را بررسی می­کند. این سروی اعمال قوه مجریه، قوه مقننه و اداره عالی تفتیش حکومت مرکزی را با استفاده از 18 شاخص که دارای نمره مساوی است و با اصول مشارکت عامه در سیاست های مالیِ شفافیت مالی همنوا است را بررسی نموده و هر کشور را از 0 تا صد نمره می­دهد.

نمره مشارکت مردم افغانستان، 15 از 100 است.

مشارکت مردم در افغانستان در مقایسه با مشارکت مردم در کشور های منطقه چگونه است؟

اوسط جهانی
14
Nepal
22
Sri Lanka
17
افغانستان
15
Bangladesh
13
India
11
Pakistan
4
0
غیر قناعت بخش
61
قناعت بخش
100

برای معلومات بیشتر و مشاهده روش های خلاقانه مشارکت مردم در سراسر دنیا، اینجا کلیک کیند.

نهاد های مختلف در افغانستان تا چه میزان فرصت ها را برای مردم فراهم می کند؟

40
/100
قوه اجرائیه در مرحله ترتیب بودحه
0
/100
قوه مقننه در تصویب بودجه
0
/100
قوه اجرائیه در اجرای بودجه
0
/100
اداره عالی تفتیش در تفتیش از بودجه

کم: 0 - 40; محدود: 41 - 60; به اندازه کافی: 61 - 100

پیشنهادات

وزارت مالیه افغانستان مشوره با مردم را در جریان تهیه بودجه روی دست گرفته است اما برای بهبود وضعیت مشارکت عامه، باید به اقدامات ذیل اولویت قایل شود:

ایجاد راهکار های آزمایشی برای نظارت از تطبیق بودجه.
وسعت بخشیدن فرصت ها در جریان تهیه بودجه که اجازه حضور به نهاد های جامعه مدنی یا بخشی از مردمِ که علاقمند حضور در پروسه هستند، بدهد.
دخیل ساختن مستقیمِ اجتماعات آسیب پذیر یا اجتماعات که از آن ها کمتر نمایندگی صورت گرفته است یا از طریق نهاد های جامعه مدنی.

شورای ملی افغانستان باید به

به اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهاد های عامه اجازه داه شود تا نظریات شان را قبل از تایید بودجه در جلسه استماعیه بودجه پیشتهادی اظهار کنند.
مردم عادی یا نهاد های جامعه مدنی اجازه بدهد تا در جلسات استماعیه تقنینی بودجه نظر شان را ارائه کنند.

اداره عالی تفتیش باید

میکانیزم های رسمی را برای مردم به منظور کمک به این اداره در تهیه و اجرای برنامه های تفتیش ایجاد کند.

نظارت از بودجه

سروی بودجۀ باز، نقش قوۀ مقننه، اداره عالی تفتیش و ادارات مالی مستقل را در پروسۀ بودجه و میزان موثریت نظارت ادارات مذکور از بودجه را مورد ارزیابی قرار می دهد.  بر اساس 18 شاخص که دارای نمره مساوی هستند، به هر کشور از 0 تا 100 نمره داده شده است. همچنان، این سروی اطلاعات تکمیلی درباره ادارات مستقل مالی را جمع آوره کرده است (جعبه پایینی را نگاه کنید)*.

قوه مقننه و اداره عالی تفتیش هر دو در افغانستان نظارت ضعفیت از پروسه بودجه انجام می­دهند، که مجموع نمره هر دو 31 از 100 شده است. نمرات جداگانه هر اداره در ذیل نشان داده شده است:

نظارت قوه مقننه

0
22
100
کم

نظارت اداره عالی تفتیش

0
50
100
محدود

کم: 0 - 40; محدود: 41 - 60; به اندازه کافی: 61 - 100

پیشنهادات

نظارت قوه مقننه افغانستان از دو مرحله پلان و تطبیق بودجه، ضعیف است. جهت بهبود نظارت، اقدامات ذیل باید روی دست گرفته شود:

قوه مقننه باید پالیسی بودجه را قبل از اینکه بودجه پیشنهادی اجرایی به مجلس سپرده می شود، به بحث بگیرد و پیشنهادات خود را ارائه کند.
بودجه پیشنهادی اجرایی حد اقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی به قوه مقننه سپرده شود.
کمیته های مجلس باید بودجه پیشنهادی اجرایی را بررسی کرده، گزارشات و تحلیل شان را از طریق انترنت نشر نموده و شفافیت بیشتر درمورد پروژه های که توسط اعضای پارلمان و سنا اضافه می شوند، تضمین شود.
تصویب بودجه اجرایی پیشنهادی از سوی قوه مقننه باید قبل از سال مالی صورت بگیرد.
یک کمیته به نمایندگی از این قوه باید تطبیق بودجه در جریان سال را بررسی نموده و گرازشات و یافته های شان را از طریق انترنت نشر کند.
قبل از انتقال پول از یک واحد اداری به واحد اداری دیگر از بودجه تصویب شده در جریان سال، که موارد چون کد¬های احتیاطی یا کاهش مصارف بنابر کمبود عواید را در بر می¬گیرد، با قوه مقننه باید مشوره صورت بگیرد.
یک کمیته به نمایندگی از قوه مقننه گزارش تفتیش را بررسی نموده و گزارش و یافته های خود را از طریق انترنت نشر کند.

جهت تقویه استقلال و بهبود نظارتِ اداره عالی تفتیش، اقدامات ذیل توصیه می شود:

موارد چون استقلال ادراه عالی تفتیش که به نوبه خود از طریق استقلال در پروسه تعیینات و بودجه به هنگام می تواند بدست بیاید و به کارایی این اداره کمک می کند، تضمین شود.
حصول اطمینان از از اینکه پروسه های تفتیش توسط یک نهاد مستقل بررسی می شود.

شیوه های در حال ظهور ایجاد نهاد ­های  مسقل مالی

افغانستان نهادهای مستقل مالی ندارد. از این ادارات به عنوان مراجع ازرشمند، بیطرف و مستقل که به قوه مجرئیه یا پارلمان در جریان پروسه بودجه اطلاعات می­دهد، یاد می­شود.

برای این شاخص ها، هیچ نمره ای در سروی بودجه باز درنظر گرفته نشده

روش بررسی

  • Only documents published and events, activities, or developments that took place through 31 December 2018 were assessed in the OBS 2019.
     
  • The survey is based on a questionnaire completed in each country by an independent budget expert. For more information, contact:

    International Budget Partnership at [email protected]
  • To further strengthen the research, each country’s draft questionnaire is also reviewed by an anonymous independent expert, and in Afghanistan by a representative of the Ministry of Finance.

 

سال های دیگر