Sondajul Bugetului Deschis 2019 :
Moldova

Vezi pagina în:
Contents
Transparenţă:
57
/100
(Scorul indicelui bugetului deschis)
Participarea publicului:
4
/100
Supravegherea bugetului:
67
/100

Deciziile bugetare ale statelor – ce impozite să aplice, ce servicii să presteze și cât de multe datorii să-și asume – afectează gradul de egalitate în societate și bunăstarea cetățenilor, inclusiv faptul dacă cei mai defavorizați vor avea oportunități reale pentru o viață mai bună. Este esențial ca guvernele să informeze și să implice publicul în aceste decizii cruciale, care influențează viața oamenilor.

Sondajul Bugetului Deschis (Open Budget Survey) este unicul instrument de cercetare din lume, care este independent, comparativ și bazat pe fapte, care utilizează criterii internațional acceptate pentru a evalua accesul publicului la informații privind bugetul național, oportunitățile oficiale ale publicului de a participa la procesul bugetar național și rolul instituțiilor de supraveghere bugetară – precum Legislativul și instituția supremă de audit – în cadrul procesului bugetar.

Sondajul ajută societatea civilă să evalueze și să discute cu statul său despre utilizarea fondurilor publice și raportarea acestui fapt. Cea de a 7-a ediție a OBS cuprinde 117 state.

Transparenţa

Această parte a OBS măsoară accesul publicului la informații privind modul în care autoritățile centrale colectează și execută resursele publice. Ea evaluează disponibilitatea online, oportunitatea și caracterul cuprinzător al celor opt documente bugetare principale, utilizând 109 indicatori cu pondere egală și acordă fiecărui stat un punctaj pe scara de la 0 la 100. Un scor de transparență egal cu 61 și mai mult înseamnă că țara probabil publică suficiente materiale care să sprijine dezbateri publice informate cu privire la buget.

Moldova are un scor de transparență de 57 de puncte (din 100).

Transparenţa din Moldova în comparație cu alte state

Media globală
45
Bulgaria
71
Romania
64
Ukraine
63
Poland
60
Slovakia
60
Czech Republic
59
Moldova
57
Hungary
45
0
Insuficient
61
Suficient
100

Moldova ocupă locul: 39 din 117 state

0
100

Cum s-a schimbat de-a lungul timpului scorul de transparență pentru Moldova?

2017
2019
0
Insuficient
61
Suficient
100

Disponibilitatea publică a documentelor bugetare în Moldova

Disponibil pentru public
Publicat târziu, Nu a fost publicat online, sau Elaborat doar pentru uz intern
Nu a fost elaborat
Scroll
Documentul 2017 2019
Propunerea preliminară de buget
Propunerea de buget a Executivului
Bugetul aprobat
Bugetul pentru cetăţeni
Rapoartele intermediare
Revizuirea la mijloc de an
Raportul anual
Raportul de audit

Cât de cuprinzător este conținutul documentelor bugetare principale, pe care Moldova le pune la dispoziția publicului?

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
Scroll
Documente bugetare principale Scopul și conținutul documentului Anul fiscal evaluat Scorul conținutului documentelor
Propunerea preliminară de buget Dezvăluie parametrii generali ai politicilor fiscale înainte de propunerea de buget a Executivului; descrie prognoza economică a Guvernului – anticiparea veniturilor, cheltuielilor și datoriei. 83
Propunerea de buget a Executivului Prezentată de Guvern către Parlament spre aprobare; furnizează detalii despre sursele de venituri, alocările către ministere, modificările propuse vizavi politici și alte informații relevante pentru înțelegerea situației fiscale a țării. 57
Bugetul aprobat Bugetul care a fost aprobat de Legislativ. 84
Bugetul pentru cetăţeni O versiune mai simplă și mai puțin tehnică a propunerii de buget a executivului sau a bugetului aprobat, menită să comunice publicului informațiile esențiale. 33
Rapoartele intermediare Includ informații privind veniturile reale încasate, cheltuielile reale efectuate și datoriile apărute, la diferite intervale; publicate trimestrial sau lunar 2017 & 2018 78
Revizuirea la mijloc de an O actualizare cuprinzătoare a executării bugetului la situația de la mijlocul anului fiscal; include o analiză a ipotezelor economice și o prognoză actualizată a rezultatelor bugetare. Nu a fost elaborat
Raportul anual Descrie situația conturilor Guvernului de la finalul anului fiscal și, în ideal, prezintă o evaluare a progresului înregistrat în atingerea obiectivelor de politică bugetară. 67
Raportul de audit Raportul de audit publicat de instituția supremă de audit. Acest examinează soliditatea și plenitudinea rapoartelor financiare anuale ale Guvernului. 57

Scorul Moldovei, 57 de puncte în OBS 2019, este aproape de scorul din anul 2017.

Ce s-a schimbat în anul 2019?

Moldova a sporit disponibilitatea de informații bugetare prin intermediul următoarelor:

Mărirea volumului de informații oferite în rapoartele intermediare.

Recomandări

Moldova ar trebui să acorde prioritate următoarelor acțiuni pentru a îmbunătăți transparența bugetară:

Elaborarea și publicarea online, în timp util, a revizuirii de la mijloc de an.
Includerea unor informații financiare și macroeconomice în propunerea de buget a Executivului.
Asigurarea unui caracter mai cuprinzător al raportului de audit și al bugetului pentru cetăţeni.

Participarea publicului

Doar transparența nu este suficientă pentru îmbunătățirea guvernării. Participarea incluzivă a publicului este crucială pentru atingerea rezultatelor pozitive asociate unei mai mari transparențe bugetare.

OBS evaluează și oportunitățile oficiale oferite publicului pentru o participare semnificativă la diferite etape ale procesului bugetar. Sondajul examinează practicile Executivului, Legislativului și ale instituției supreme de audit (ISA) aplicând 18 indicatori cu pondere egală, care corespund Principiilor participării publice la politica fiscală ale Inițiativei globale pentru transparență fiscală, și acordă fiecărui stat un punctaj pe scara de la 0 la 100.     

Moldova are un scor de participare a publicului de 4 puncte (din 100).

Participarea publicului din Moldova în comparație cu alte state

Media globală
14
Ukraine
33
Bulgaria
26
Poland
24
Czech Republic
11
Slovakia
11
Moldova
4
Hungary
4
Romania
2
0
Insuficient
61
Suficient
100

Pentru a afla mai multe informații privind bunele practici de participare a publicului care există în lume, a se vedea aici .

Măsura oportunităților de participare a publicului la procesul bugetar

13
/100
Elaborare
(Guvern)
0
/100
Aprobare
(Parlament)
0
/100
Executare
(Guvern)
0
/100
Audit
(instituția supremă de audit)

puține: 0 - 40; limitate: 41 - 60; adecvate: 61 - 100

Recomandări

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a stabilit un proces de consultări publice pe parcursul elaborării bugetului, însă, pentru a consolida în continuare participarea publicului la procesul bugetar, acesta ar trebui să prioritizeze și următoarele acțiuni:

Pilotarea mecanismelor de monitorizare a executării bugetului.
Pilotarea unor mecanisme, la etapa de elaborare a bugetului, care să implice orice organizație de societate civilă sau membri ai publicului care doresc să participe.
Implicarea activă a comunităților vulnerabile sau sub-reprezentate, în mod direct sau prin intermediul organizațiilor de societate civilă care le reprezintă.
Diversificarea eficacității mecanismelor existente prin încorporarea ministerelor de resort în proces.

Parlamentul Moldovei ar trebui să prioritizeze următoarele acțiuni:

Să permită membrilor publicului sau organizațiilor de societate civilă să facă declarații în timpul ședințelor de examinare a propunerii de buget înainte de aprobarea acestuia.
Să permită membrilor publicului sau organizațiilor de societate civilă să facă declarații în timpul ședințelor de examinare a Raportului de audit.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar trebui să prioritizeze următoarele acțiuni pentru a îmbunătăți participarea publicului la procesul bugetar:

Stabilirea unor mecanisme oficiale pentru ca publicul să poată oferi asistență în cadrul programului ei de audit și să contribuie la investigațiile de audit relevante.

Supravegherea bugetului

OBS examinează și rolul pe care legislativele și instituțiile supreme de audit (ISA) îl au în procesul bugetar și măsura în care acestea asigură o supraveghere eficientă; fiecare stat este apreciat pe o scară de la 0 la 100, pe baza a 18 indicatori cu pondere egală. Mai mult decât atât, sondajul colectează informații suplimentare privind instituțiile fiscale independente (a se vedea Caseta).

Legislativul și instituția supremă de audit din Moldova, împreună, asigură o supraveghere adecvată în timpul procesului bugetar, cu un punctaj compozit al supravegherii de 67 (din 100). În continuare este prezentat gradul de supraveghere asigurat individual de fiecare instituție:

Supravegherea de către Parlament

0
58
100
limitată

Supravegherea prin audit

0
83
100
adecvată

slabă: 0 - 40; limitată: 41 - 60; adecvată: 61 - 100

Recomandări

Parlamentul Republicii Moldova asigură o supraveghere limitată în timpul etapei de planificare a ciclului bugetar și o supraveghere limitată în timpul etapei de executare a bugetului. Pentru a spori eficacitatea supravegherii, Parlamentul ar trebui să prioritizeze următoarele acțiuni:

Parlamentul ar trebui să dezbată politica bugetară înainte de depunerea propunerii bugetare a executivului și să aprobe recomandările pentru viitorul buget.
Legislativul trebuie să primească propunerea de buget a Executivului cu cel puţin două luni înainte de începutul anului bugetar.
O comisie parlamentară trebuie să examineze executarea bugetului pe parcursul anului și să publice online rapoarte cu constatările sale.
În practică, trebuie să se asigure că Parlamentul este consultat înainte ca, în timpul anului bugetar, Guvernul să realoce fonduri între unitățile administrative specificate în bugetul aprobat.

Pentru a-și consolida independența și a asigura o supraveghere bugetară mai eficientă, Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar trebui să realizeze următoarele:

Asigurarea evaluării proceselor de audit de către o agenție independentă.

Practica emergentă de fondare a unor instituții fiscale independente

Moldova nu dispune de o instituție fiscală independentă (IFI). IFI-urile sunt tot mai mult recunoscute drept furnizori valoroși, independenți și nepărtinitori, de informații către Executiv și Legislativ în cadrul procesului bugetar.

*NOTĂ: Acești indicatori nu sunt evaluați în Sondajul Bugetului Deschis

Metodologia

 • În cadrul OBS 2019 au fost evaluate doar documentele publicate, evenimentele, activitățile sau evoluțiile care au avut loc până la data de 31 decembrie 2018.  
   
 • Sondajul se bazează pe un chestionar completat în fiecare stat de un expert independent în domeniul bugetului:
  Dumitru Budianschi
  Centrul Analitic Independent Expert-Grup
  Str. Pușkin 45, et. 2, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
  [email protected]

   
 • Pentru a consolida cercetarea și mai mult, proiectul de chestionar al fiecărei țări mai este revizuit de un expert independent anonim, precum și de un reprezentant al Ministerului Finanţelor.

Alți ani

Afișează rezultatele Sondajul Bugetului Deschis pentru Moldova pentru:

2017